Trị giá hải quan (Customs Valuation) là gì?

Đăng lúc: 09:15:49 Ngày: 22/02/2021

Trị giá hải quan (tiếng Anh: Customs Valuation) là trị giá của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ cho mục đích tính thuế, thống kê hải quan.
Trị giá hải quan (Customs Valuation)
Trị giá hải quan (Customs Valuation) (Nguồn: fijisun)
Trị giá hải quan hay giá trị hải quan là tổng giá trị của tất cả các mặt hàng trong lô hàng và xác định mức thuế nhập khẩu mà người nhận hàng phải trả. Ví dụ: nếu vận chuyển 10 bộ váy, mỗi chiếc trị giá 25 USD thì trị giá hải quan phải nhập là 250 USD. (Theo European Commission)
Luật Hải quan năm 2014 qui định như sau: “Trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ cho mục đích tính thuế, thống kê hải quan.”
Nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan
Đối với hàng hóa xuất khẩu
1. Nguyên tắc:
Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế, phí vận tải quốc tế.
2. Phương pháp xác định:
a) Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lí tương đương hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại và các chứng từ liên quan phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu;
b) Trường hợp không xác định được trị giá hải quan theo qui định, trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trong cơ sở dữ liệu trị giá tại thời điểm gần nhất so với ngày đăng kí tờ khai xuất khẩu của hàng hóa đang xác định trị giá, sau khi qui đổi về giá bán tính đến cửa khẩu xuất.
Trường hợp tại cùng thời điểm xác định được từ hai trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trở lên thì trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự thấp nhất.
Đối với hàng hóa nhập khẩu
1. Nguyên tắc:
Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.
2. Phương pháp xác định:
Giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan theo qui định và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá hải quan. Các phương pháp xác định trị giá hải quan bao gồm:
  • Phương pháp trị giá giao dịch;
  • Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt;
  • Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự;
  • Phương pháp trị giá khấu trừ;
  • Phương pháp trị giá tính toán;
  • Phương pháp suy luận.
Trường hợp người khai hải quan đề nghị bằng văn bản thì trình tự áp dụng phương pháp trị giá khấu trừ và phương pháp trị giá tính toán có thể hoán đổi cho nhau. (Theo Thông tư Số: 39/2015/TT-BTC)