Mã bưu điện Hà Nội – Zip/Postal Code in Ha Noi

Đăng lúc: 09:24:54 Ngày: 2/02/2024

Mã bưu điện Hà Nội gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.

– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.